Δημος Παγγαίου

elbgenfr
Βλάβες δήμος παγγαίου

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου»

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου»

Ο Δήμος Παγγαίου κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)
  3. Της υπ' αριθ. Εγκυκλίου 6/Δ11/οικ. 82/28-03-2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του Ν.4412/2016 για τον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου».

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου με το ποσό των 3.100.000,00 €.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19-11-2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr